top of page

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Business People11.jpg

Recent Visitors

visits.png
  • Гишүүн бизнес эрхлэгчид болон компаниуд хоорондоо хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхээс гадна АНУ-ын Засгийн газар болон бусад нөлөө бүхий хувь хүн, ААН-үүдтэй холбоо харилцаа тогтоож, хамтын ажиллагаа бий болгох боломжтой.

  • Та бусад гишүүн байгууллагуудын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 10 хүртэлх хувийн хөнгөлөлттэй авч, холбооны гишүүний давуу эрхтэй болно.

  • Гадаадад бизнес эрхэлж буй Монголчуудад сар бүр хоёроос дээш удаа зөвлөгөө өгч, сургалт, уулзалтыг зохион байгуулж шаардлагатай бизнес сэдвүүдээр мэдлэг, мэдээлэл хүргэх

  • Группээр эсвэл ганцаарчилсан байдлаар менторшип хөтөлбөр хүргэх

  • Монголын бизнес эрхлэгчдийн зарим боломжит бүтээгдэхүүнийг, Америкийн зах зээлд гарахад нь дэмжин туслах

  • Монголын бизнес эрхлэгч зарим бизнесүүдийг Америкт бизнес эрхэлж буй Монголчуудтай хамтран ажиллаж, хамтдаа хѳгжих боломжийг олгоход санаа тавин ажиллах

  • Мэргэжлийн багаар дамжуулан Америк болон Монголд бизнесийн талаар сургалт зохион байгуулах, онлайн хэлбэрээр сургалтуудыг явуулах, тодорхой байгууллагуудтай энэ чиглэлээр хамтран ажиллах зэрэг үйл ажиллагааг явуулна.

bottom of page